• Ziua Armatei României

    „Astăzi, pe 25 octombrie, Ziua Armatei României, simţim o mare mândrie. Suntem urmaşii unei armate care a ştiut de fiecare dată să apere independența, suveranitatea, integritatea teritorială a statului. Avem un trecut glorios şi suntem datori să-l ducem mai departe. Suntem mândri de înaintaşii noştri“, a spus col.

  • Ceremonia de dezvelire și de sfințire a Monumentului Eroilor din Țara Făgărașului

    În data de 29 mai 2016, a avut loc în parcul din fața Catedralei Ortodoxe ”Sfântul Ioan Botezătorul”, din Făgăraș, ceremonia de dezvelire și de sfințire a Monumentului Eroilor din Țara Făgărașului, căzuți la datorie în Primul Ră

  • 1 aprilie 2016 - 110 ani de istorie ai Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte „Constantin Brâncoveanu”.

    Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte "Constantin Brâncoveanu", continuator al tradiţiilor de luptă a Şcolii de Tragere a Infanteriei, a sărbătorit, vineri, 1 aprilie, o sută zece ani de existență, adăugând îndelungatei şi bogatei sale experienţe încă un an de neîntreruptă continuitate.

ANUNŢ

pe pagina de internet a unităţii,

privind organizarea examenului de promovare

din funcţie prevăzută cu nivel de studii medii, în funcţie cu nivel de studii superioare

din postul de Contabil IA în postul de Economist gr. II,

 

din cadrul microstructuri financiar-contabil/Contabil şef

Postul pentru care se organizează examen este Economist gr. II, din cadrul microstructuri financiar-contabil/Contabil şef a U.M. 01041 Făgăraş.

                  Principalele cerinţe ale postului sunt:

-         

studii superioare în domeniul economic*;

-         

cursuri de specialitate*;

-         

cunoştinţe operare Word, Excel, Programe informatice la un nivel foarte bun;

-         

vechime în muncă – minim 6 luni;

-         

rezistenţă fizică la efort prelungit;

-         

efort intelectual ridicat necesar efectuării operaţiilor specifice postului.

                  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de promovare în funcţie sunt următoarele:

-         

cerere de participare la examen de promovare adresată comandantului unităţii militare organizatoare;

-         

copii ale documentelor de studii necesare promovării în funcţie*;

-         

copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz.

Data limită până la care se poate depune cererea de participare este: 06.10.2017 ora 15.30.

 

         Tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 

         Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, judeţul Braşov, localitatea Făgăraş, în data de 16.10.2017, ora 09.00;

 

         Rezultatul final la proba scrisă se afişează în data de 17.10.2017, ora 13.00, la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66;

 

         Eventuala contestaţie privind rezultatul probei scrise se depune la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, în data de 18.10.2017, până la ora 13.00; persoana de contact, P.c.c. Lukacs Augustin, secretar, telefon 0268/214042, interior 115.

 

         Rezultatul soluţionării contestaţiei cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, în data de 19.10.2017.

 

         Rezultatul final al examenului, după contestaţie, se afişează la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, în data de 19.10.2017, ora 13.00.

 

Bibliografia de examen:

1. Legea nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare;

            2.Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

            3. Legea nr384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare;

            4. Legea nr.121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare;

            5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2007;

            6. Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice;

            7. Legea nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

            8. Legea nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare,

9.Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării    forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

            10. Hotărârea Guvernului nr.1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale,  modificată prin  Hotărârea Guvernului nr.1362/2006;

11. Hotărârea Guvernului nr.1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", cu modificările şi completările ulterioare;

12. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

15. Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea guvernului nr.1/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

16. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii - Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

17. Legea nr.24/2000-republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

18. Hotărârea Guvernului nr.1397/2010 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului cu modificările şi completările ulterioare;

19. Ordonanţa Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr.223/2002;

20. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.233/2002;

21. Legea nr.95/2006-Republicată privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

22. Ordonanţa Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.399/2006;

23. Ordonanţa Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.7/2007;

24. Ordonanţa Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

25. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999-Republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;

26. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.923/2014-Republicată, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare.

27. Ordinul ministrului economiei finanţelor publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

28. Ordinul ministrului Apărării Naţionale nr. M 120/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

29. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 1/2009 privind metodologia desfăşurării activităţii financiar-contabile determinată de participarea forţelor armate ale Ministerului Apărării Naţionale la misiuni in afara teritoriului statului român;

30. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2006 pentru aprobarea L-17, norme metodologice privind drepturile de transport ale personalului, transportul tehnicii şi materialelor militare, stabilirea preţului, asigurarea, emiterea, utilizarea şi justificarea documentelor militare de transport pentru nevoile operative ale Armatei României, cu modificările şi completările ulterioare;

31. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 172/2007 pentru aprobarea „ Instrucţiunilor privind susţinerea activităţilor personalului din Ministerul Apărării Naţionale trimis in misiune permanentă în străinătate”, cu modificările şi completările ulterioare;

32. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 92/2013 pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale”, cu modificările şi completările ulterioare;

33. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă, cu modificările şi completările ulterioare.

 

NOTE:

* - Documentele privind studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.

1.      

Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

 

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT PE PAGINA DE INTERNET

 A U.M. 01041 FĂGĂRAŞ, ASTĂZI 02.10.2017, ORA 09.00

 

 

p.OFIŢER CU RELAŢIILE PUBLICE

                                         _____

                                                     _______________________

 

 

 

Întocmit

p.Şef al personalului

                                                                 Cpt.

 Sorin TAFLAN

 

 

Atasament:

1. P.c.c. PARASCHIVA ROXANA ELENA - Punctaj proba scrisa = 100 ; Punctaj final al examenului = 100; Promovat examen

Candidatii nemultumiti de rezultatele probei scrise pot formula contestatie pana la data de 26.10.2016 ora 13.00, conform art. 31 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator fuctiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sistemul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventuala contestaţie privind rezultatul probei scrise se depune la sediul U.M. 01041 Făgăras, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor P.c.c. Lukacs Augustin, telefon 0268/214042, interior 115.
COMISIA DE EXAMINARE
PRESEDINTE Plt.adj. Prodea Alin
MEMBRII Plt.adj. Stoian Georgeta
Pcc Marian Cosmina
SECRETAR Pcc Lukacs Augustin

Atasament:

A apărut numărul 1-2/2020 al Revistei Infanteriei, publicație editată de Centrul de Perfecționare Infanterie „Constantin Brâncoveanu".
Din cuprinsul celor 52 de pagini, puteți citi mesajul șefului Statului Major al Forțelor Terestre cu prilejul sărbătoririi zilei Infanteriei Române, articolul comandantului Centrului, locotenent-colonel Ștefan Cîmpean, „Infanteria - O armă versatilă a secolului XXI", „Toți dorobanți, curcani și căciulari" articol semnat de domnul colonel Ștefan Mihalcea, „Putere și autoritate" sub semnătura domnului Lt.col. Daniel Găbureanu, „Tendințe și provocări ale războiului modern" sub semnătura domnului Lt.col. Mihai-Cristian Stanciu, dar și alte articole interesante. Nu lipsesc din paginile revistei fotografii ce însoțesc informațiile puse la dispoziția cititorilor de către colectivul de autori.

Armata României sărbătorește Ziua Infanteriei la 30 aprilie, armă ce a ajuns la cea de-a 190-a aniversare de la înființarea primelor structuri moderne și sărbătorirea celei mai importante arme din componența Forțelor Terestre.
Infanteria ocupă locul principal în Armata Română, fiind arma cu cele mai vechi tradiții - regină a bătăliilor, cea mai numeroasă ca efective, cu cea mai mare contribuție și cu cele mai grele jertfe de sânge în lupta pentru apărarea gliei strămoșești, pentru libertatea, independența și unitatea națională a poporului român prin dârzenie, curaj, îndrăzneală, dragoste, sacrificiu şi generozitate.

Atasament:
AttachmentSize
PDF icon 2020 REVISTA I_1.pdf7.91 MB
PDF icon 2020 PARTEA II_2.pdf9.45 MB

De Ziua Infanteriei vă invităm la lectură.
A apărut numărul 1-2/2019 al Revistei Infanteriei, publicație editată de Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte "Constantin Brâncoveanu". Din cuprinsul celor 52 de pagini, puteți citi articolul comandantului Centrului, locotenent-colonel Ștefan Cîmpean, "Infanteria ușoară - între nostalgie și necesitate", dar și alte articole interesante. Nu lipsesc din paginile revistei fotografii ce însoțesc informațiile puse la dispoziția cititorilor de către colectivul de autori.

Atasament:

A doua parte din Revista Infanteriei

Atasament:
AttachmentSize
PDF icon RevistaInfanteriei2018Partea2.pdf8.01 MB