• Ziua Armatei României

    „Astăzi, pe 25 octombrie, Ziua Armatei României, simţim o mare mândrie. Suntem urmaşii unei armate care a ştiut de fiecare dată să apere independența, suveranitatea, integritatea teritorială a statului. Avem un trecut glorios şi suntem datori să-l ducem mai departe. Suntem mândri de înaintaşii noştri“, a spus col.

  • Ceremonia de dezvelire și de sfințire a Monumentului Eroilor din Țara Făgărașului

    În data de 29 mai 2016, a avut loc în parcul din fața Catedralei Ortodoxe ”Sfântul Ioan Botezătorul”, din Făgăraș, ceremonia de dezvelire și de sfințire a Monumentului Eroilor din Țara Făgărașului, căzuți la datorie în Primul Ră

  • 1 aprilie 2016 - 110 ani de istorie ai Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte „Constantin Brâncoveanu”.

    Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte "Constantin Brâncoveanu", continuator al tradiţiilor de luptă a Şcolii de Tragere a Infanteriei, a sărbătorit, vineri, 1 aprilie, o sută zece ani de existență, adăugând îndelungatei şi bogatei sale experienţe încă un an de neîntreruptă continuitate.

You are here

Anunt examen promovare

Nr. : P196/17.03.2016

Vineri, 18/03/2016

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare

din funcţie prevăzută cu nivel de studii medii, în funcţie cu nivel de studii superioare

din postul de Contabil IA în postul de Economist gr. II,

din cadrul microstructuri financiar-contabil

 

              Postul pentru care se organizează este Economist gr. II, din cadrul microstructuri financiar-contabil a U.M. 01041 Făgăraş.

                  Principalele cerinţe ale postului sunt:

-         

studii superioare în domeniul economic*;

-         

cursuri de specialitate*;

-         

cunoştinţe operare Word, Excel, Programe informatice la un nivel foarte bun;

-         

vechime în muncă – minim 6 luni;

-         

rezistenţă fizică la efort prelungit;

-         

efort intelectual ridicat necesar efectuării operaţiilor specifice postului.

                  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de promovare în funcţie sunt următoarele:

-         

cerere de participare la examen de promovare adresată comandantului unităţii militare organizatoare;

-         

copii ale documentelor de studii necesare promovării în funcţie;

-         

copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz.

Data limită până la care se poate depune cererea de participare este: 18.03.2016 ora 15.30.

         Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

         Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, judeţul Braşov, localitatea Făgăraş, în data de 04.04.2016, ora 09.00;

         Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 05.04.2016, la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66;

         Eventuala contestaţie privind rezultatul probei scrise se depune la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, în data de 06.04.2016, până la ora 15.30; persoana de contact secretar P.c.c. Lukacs Augustin, secretar, telefon 0268/214042, interior 115.

         Rezultatul soluţionării contestaţiei cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, în data de 07.04.2016.

         Rezultatul final al concursului se afişează la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, în data de 08.04.2016.

 

Bibliografia de concurs:

1. Legea nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare;

            2.Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

            3. Legea nr384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare;

            4. Legea nr.121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare;

            5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2007;

            6. Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr.84/2012privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice;

            7. Legea nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare;

            8. Legea nr.1/2011Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

            9. Legea nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare,

10.Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării    forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

            11. Hotărârea Guvernului nr.1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale,  modificată prin  Hotărârea Guvernului nr.1362/2006;

12. Hotărârea Guvernului nr.1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", cu modificările şi completările ulterioare;

13. Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;

15. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

16.Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea guvernului nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

17. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

18. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

19. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

20. Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/2013;

21. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr.6/2013;

22.Hotărârea Guvernului nr.1397/2010 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului cu modificările şi completările ulterioare;

23. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1913/2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

24. Ordonanţa Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr.223/2002;

25. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.233/2002;

26. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

27. Ordonanţa Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.399/2006;

28. Ordonanţa Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.7/2007;

29. Ordonanţa Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr.27/2011;

30. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

31. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare.

32. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.703 din 15 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare.

NOTE:

* - Documentele privind studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.

1.Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.