• Ziua Armatei României

    „Astăzi, pe 25 octombrie, Ziua Armatei României, simţim o mare mândrie. Suntem urmaşii unei armate care a ştiut de fiecare dată să apere independența, suveranitatea, integritatea teritorială a statului. Avem un trecut glorios şi suntem datori să-l ducem mai departe. Suntem mândri de înaintaşii noştri“, a spus col.

  • Ceremonia de dezvelire și de sfințire a Monumentului Eroilor din Țara Făgărașului

    În data de 29 mai 2016, a avut loc în parcul din fața Catedralei Ortodoxe ”Sfântul Ioan Botezătorul”, din Făgăraș, ceremonia de dezvelire și de sfințire a Monumentului Eroilor din Țara Făgărașului, căzuți la datorie în Primul Ră

  • 1 aprilie 2016 - 110 ani de istorie ai Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte „Constantin Brâncoveanu”.

    Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte "Constantin Brâncoveanu", continuator al tradiţiilor de luptă a Şcolii de Tragere a Infanteriei, a sărbătorit, vineri, 1 aprilie, o sută zece ani de existență, adăugând îndelungatei şi bogatei sale experienţe încă un an de neîntreruptă continuitate.

You are here

Anunţ organizare concurs de încadrare Funcţionar debutant Cămin militar de garnizoană Făgăraş

Nr. : 1

Luni, 21/12/2015

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant
de execuţie de Funcţionar debutant,
din cadrul Căminului militar de garnizoană Făgăraş

Postul pentru care se organizează este Funcţionar debutant, din cadrul Căminului militar de garnizoană Făgăraş al U.M. 01041 Făgăraş.
Principalele cerinţe ale postului sunt:
- studii medii sau gimnaziale;
- rezistenţă fizică la efort prelungit;
- efort intelectual mediu necesar efectuării operaţiilor specifice postului.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului unităţii militare organizatoare;
- curriculum vitae – model european;
- certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea*, potrivit legii, după caz;
- copii ale documentelor de studii*;
- copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz*;
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate**;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată admisă la concurs.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 06.01.2015 ora 15.30.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01041, strada Tudor Vladimirescu nr. 66, localitatea Făgăraş, jud. Braşov, persoană de contact cpt. Taflan Sorin, secretar, telefon 0268/214042, interior 111.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului EconomicEuropean şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
1. studii medii sau gimnaziale;
2. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres;
3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate în situaţia în care va fi declarată „admisă”.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 08.01.2016, la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66 şi pe pagina de internet, în data de 08.01.2016.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, în data de 11.01.2016, până la ora 15.30, persoana de contact secretar cpt. Taflan Sorin, secretar, telefon 0268/214042, interior 111.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66 şi pe pagina de internet, în data de 12.01.2016.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, judeţul Braşov, localitatea Făgăraş, în data de 18.01.2016, ora 09.00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 19.01.2016, la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66 şi pe pagina de internet;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, în data de 20.01.2016, până la ora 15.30; persoana de contact secretar cpt. Taflan Sorin, secretar, telefon 0268/214042, interior 111.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66 şi pe pagina de internet, în data de 21.01.2016.
2. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, judeţul Braşov, localitatea Făgăraş, în data de 22.01.2016, ora 09.00;
Rezultatul la proba practică se afişează în data de 25.01.2016, la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66 şi pe pagina de internet;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, în data de 26.01.2016, până la ora 15.30; persoana de contact secretar cpt. Taflan Sorin, secretar, telefon 0268/214042, interior 111.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66 şi pe pagina de internet, în data de 27.01.2016.
3. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, judeţul Braşov, localitatea Făgăraş, în data de 28.01.2016, ora 09.00;
Rezultatul la interviu se afişează în data de 29.01.2016, la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66 şi pe pagina de internet;
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, în data de 01.02.2016, până la ora 15.30; persoana de contact secretar cpt. Taflan Sorin, secretar, telefon 0268/214042, interior 111.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66 şi pe pagina de internet, în data de 02.02.2016.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 01041 Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66 şi pe pagina de internet, în data de 03.02.2016.

Tematica de concurs:
- drepturi şi obligaţii ale salariatului;
- drepturi şi obligaţii ale angajatorului;
- drepturi şi obligaţii ale personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale;
- reguli de disciplina muncii din Ministerul Apărării Naţionale;
- timpul de muncă şi timpul de odihnă din Ministerul Apărării Naţionale;
- abateri disciplinare şi sancţiuni disciplinare din Ministerul Apărării Naţionale;
- cazarea în căminele de garnizoană şi de unitate aparţinând Ministerului Apărării Naţionale.

Bibliografia de concurs:
1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Cap. II Executarea contractului individual de muncă art. 39 Drepturi şi obligaţii ale salariatului şi art. 40 Drepturi şi obligaţii ale angajatorului;
2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 17 din 04.02.2012 „Pentru aprobarea regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale” – cap. I Dispoziţii generale secţiunea a 2-a Drepturi şi obligaţii ale personalului civil, secţiunea a 3-a Regului de disciplină a muncii şi secţiunea a 4-a Timpul de muncă şi timpul de odihnă; capitolul II Dispoziţii aplicabile personalului civil contractual, secţiunea a 3-a Abateri disciplinare şi sancţiuni disciplinare;
3. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 128 din 19.12.2008 „Pentru aprobarea instrucţiunilor privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării destinat cazării, refacerii capacităţii de muncă şi activităţilor recreative şi sportive”– cap. II Cazarea în căminele de garnizoană şi de unitate, publicat în Monitorul Oficial nr. 12 din 07.01.2009, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
- modificat şi completat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 94 din 02.08.2010 „Pentru modificarea şi completarea instrucţiunilor privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării destinat cazării, refacerii capacităţii de muncă şi activităţilor recreative şi sportive” publicat în Monitorul Oficial nr. 562 din 10.08.2010;
- modificat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 65 din 10.06.2013 „Pentru modificarea instrucţiunilor privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării destinat cazării, refacerii capacităţii de muncă şi activităţilor recreative şi sportive” publicat în Monitorul Oficial nr. 358 din 17.06.2013;
- completat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 48 din 22.04.2014 „Pentru modificarea şi completarea instrucţiunilor privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării destinat cazării, refacerii capacităţii de muncă şi activităţilor recreative şi sportive” publicat în Monitorul Oficial nr. 325 din 05.05.2014.

NOTE:
* - Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
** - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi comletările ulterioare, după caz.
2. Actul normativ de la crt. 2 poate fi studiat la biblioteca unităţii, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 07.30 – 15.30.